Segíthetünk? +36 30 181 9575 hétfő-péntek: 8:00 - 12:00

Jótállás / Garancia


Jótállási és garanciális feltételek

 • Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rész
 • Fogyasztóvédelmi Törvény
 • 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
 • 249/2004. (VIII. 27.) Korm. Rendelet /javító szolgáltatásokra/
 • A jótállás időtartama 12 hónap új termék vásárlásakor 10.000 Ft-os értékhatár felett. A jótállás időtartama 6 hónap javítás illetve szolgáltatás igénybevételekor 20.000 Ft-os munkadíj felett. Kilométer megkötés nélkül.
 • Alkatrész vásárlásánál jótállási feltételek érvényesítése, csak szakműhelyben történő beszerelés esetén, szerelői szakvélemény megerősítésével. Beszerelésről szóló számlamásolattal, hozzánk visszaküldött alkatrész esetében lehetséges!
 • Gázolaj minőségéből adódó meghibásodás /nem rendeltetésszerű használat/ esetén a jótállási feltételek megszűnnek!

 

Nem tartozik jótállási, alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

– beszerelést nem szakszerűen vagy nem szakműhely (szakszerviz) végezte,

– rendeltetésellenes használat, a beszerelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

– elemi kár, természeti csapás

okozta.

Nem érvényesíthető a jótállási igény:

– ha a terméket/alkatrészt nem a tulajdonos/ügyfél vagy szerelője juttatja vissza,

– ha a motor gyártójának karbantartásra vonatkozó utasításait nem tartották be, vagy nem az utasításoknak megfelelően üzemeltették.

– ha a motorkonstrukciót és a programozást hibásan/rosszul/nem megfelelően megváltoztatták, még akkor is, ha az állapotot időközben visszaállították,

– ha rosszul módosították a gyári motorvezérlő programját,

– ha a hiba természetes elhasználódás következménye,

– ha a terméket megbontották, szétszerelték,

– ha a karbantartást nem megfelelően végezték el,

– ha nem a megfelelő minőségű üzemanyagot használták,

– ha a meghibásodás után tovább használták,

– ha a járművet túlterhelték, vagy nem rendeltetésszerűen használták.

 

A jótállási feltételek megszegése, figyelmen kívül hagyása illetve be nem tartása, jótállás vesztéssel jár!

 

 

1 Kellékszavatosság:

 • Milyen esetben élhet Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?
  Fogyasztó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót a kellékszavatossági igénye alapján?
  Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó kellékszavatossági igényét?
  Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Fogyasztó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

1.2 Termékszavatosság:

 • Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • Milyen jogok illetik meg Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Fogyasztót kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

1.3 Jótállás:

 • Milyen esetben élhet Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?
  Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.
 • Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
  A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 • Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

2. A szavatossági igény esetén történő eljárás:  

 • Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 •  A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 • A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 •  A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 •  Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 •  A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 • A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze